Προσλήψεις εκπαιδευτικών στην Ελληνική Αστυνομία

 

 

Ανακοίνωση για τον αναγκαίο αριθμό τακτικών και αναπληρωματικών καθηγητών/ριών, που θα διορισθεί για να καλύψει της ανάγκες διδασκαλίας στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, κατά το εκπαιδευτικό έτος 2018 – 2019, στα κατωτέρω αναγραφόμενα μαθήματα, κατά έτος σπουδών και της αθλητικές ομάδες, με αποζημίωση, που καταβάλλεται για κάθε ώρα διδασκαλίας, εξέδωσε η Ελληνική Αστυνομία.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Όσες/οι επιθυμούν να προσληφθούν στις παραπάνω θέσεις πρέπει να υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά :
– Αίτηση ενδιαφερομένου/ης ιδιώτη/ιδος (Υπόδειγμα Α1) και εν ενεργεία ή εν συντάξει αστυνομικών – στρατιωτικών (Υπόδειγμα Α2), δηλώνοντας μέχρι δύο (2) μαθήματα επιθυμίας διορισμού (επιπλέον μαθήματα θα θεωρούνται ως μη δηλωθέντα).

– Υπεύθυνη Δήλωση – Βιογραφικό Σημείωμα ενδιαφερομένου/ης ιδιώτη/ιδος (Υπόδειγμα Β1) και εν ενεργεία ή εν συντάξει αστυνομικών – στρατιωτικών (Υπόδειγμα Β2).
– Αντίγραφο τίτλου ή τίτλων σπουδών.

– Πιστοποιητικό ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ), αν οι τίτλοι σπουδών έχουν απονεμηθεί από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού.
– Οι διορισμένοι σε θέση Δ.Ε.Π., αντίγραφο του Φ.Ε.Κ. διορισμού τους.
– Φωτοτυπία των δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας.

– Μία (1) φωτογραφία έγχρωμη διαστάσεων 4 Χ 4 εκατοστών.
– Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, για τους/τις υποψήφιους/ες ιδιώτες/ιδες (Υπόδειγμα Γ1).
– Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 για τους/τις υποψήφιους/ες εν ενεργεία αστυνομικούς – στρατιωτικούς (Υπόδειγμα Γ2).
– Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 για τους/τις υποψήφιους/ες εν συντάξει αστυνομικούς – στρατιωτικούς (Υπόδειγμα Δ).
– Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου για τους/τις υποψήφιους/ες εν συντάξει αστυνομικούς ή στρατιωτικούς, στο οποίο να εμφαίνεται, ότι έχουν αποστρατευθεί ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους.
– Αντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος προπονητή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, για τους/τις υποψηφίους/ες των αθλητικών ομάδων, στο άθλημα που αιτούνται το διορισμό τους.

2. Πέραν των ανωτέρω, σημειώνεται ότι για την επιλογή των ενδιαφερομένων θα ληφθεί υπόψη η ιδιότητά τους (Μέλη Δ.Ε.Π, Πανεπιστήμιο, Τ.Ε.Ι.).
3. Για την απόδειξη της εμπειρίας τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται είναι τα εξής:

• Για τους/τις μισθωτούς/ες του δημοσίου τομέα, βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, από την οποία να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας.

• Για τους/τις μισθωτούς/ες του ιδιωτικού τομέα, βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης και υπεύθυνη δήλωση του/της υποψηφίου/ας, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται, επακριβώς, ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του/της εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.

• Για τους/τις ελεύθερους/ες επαγγελματίες, βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης και υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, ότι πραγματοποίησε συγκεκριμένες εργασίες, μελέτες και έργα σχετικά με το αντικείμενο της εμπειρίας.

Η δηλωθείσα, στα υποδείγματα Β1 και Β2, εμπειρία στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας θα διαπιστώνεται από την ίδια τη Σχολή.
Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων, μετά την απόκτηση του απαιτούμενου από την ανακοίνωση του βασικού τίτλου σπουδών, με τον οποίο ο υποψήφιος μετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

1. Οι ενδιαφερόμενοι/ες, καλούνται να υποβάλουν στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Λ. Θρακομακεδόνων 101, Τ.Κ. 13679 – Αχαρναί Αττικής, τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά από την 2-4-2018 μέχρι και την 17-4-2018 ταχυδρομικά (συστημένα, με ευκρινή τη σφραγίδα ταχυδρομείου) ή αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση από

Δευτέρα έως και Παρασκευή (εκτός αργιών) και ώρες 08:00′-13:30′. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις.

2. Αντικατάσταση της αιτήσεως ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Δικαιολογητικά που κατατίθενται μετά τη λήξη προθεσμίας υποβολής των
αιτήσεων δε λαμβάνονται υπόψη.
3. Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της αιτήσεως είναι αποκλειστικά της/του υ ποψή φιας/ίου.

4. Αποκλείεται από τον διαγωνισμό υποψήφιος/ια χωρίς ειδοποίηση, στις παρακάτω περιπτώσεις:
– Όταν τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή.
– Όταν τα δικαιολογητικά δεν υποβάλλονται εμπρόθεσμα.
– Όταν δεν πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

ΟΜΑΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Ομάδα ενημέρωσης Pame.gr

View all posts by ΟΜΑΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ →

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *