Όροι χρήσης

Όροι χρήσης - Chat - Διαδυκτιακή συνομιλία - Greek chat


Γενικά

Το pame chat ειναι ελληνικο chat, διαδικτυακή συνομιλία ασφαλές και ανώνυμο.Μπορείς να κάνεις chat χωρίς λογαριασμό δωρεάν. Ο ιστοτόπος pame.gr/chat δημιουργήθηκε από το Pame.gr, email: info@pame.gr Το Pame.gr παρέχει τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου pame.gr/chat με τους πιο κάτω όρους χρήσης, τους οποίους ο χρήστης καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί στη συνέχεια σε χρήση των υπηρεσιών μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως και μόνο εφόσον συναινέσει ανεπιφυλάκτως στην εφαρμογή τους. Οιαδήποτε συναλλαγή μέσω της ιστοσελίδας Pame.gr η pame.gr/chat συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των όρων χρήσης από πλευράς του χρήστη, οι οποίοι αποτελούν την μοναδική δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα στον χρήστη και την Pame.gr, ισχύοντες σαν να έχουν υπογραφεί εγγράφως. Το Pame.gr μπορεί οποτεδήποτε να τροποποιεί τους πιο κάτω όρους χρήσης χωρίς ειδοποίηση των χρηστών. Σε οποιαδήποτε τροποποίηση αυτών των όρων χρήσης, η χρήση εκ μέρους σας του Pame.gr σε επόμενο της τροποποίησης χρόνο, σημαίνει και την εκ νέου πλήρη αποδοχή εκ μέρους σας των νέων όρων χρήσης.

Όροι

Η ιστοσελίδα απευθύνεται αποκλειστικά σε ενήλικες. To Pame.gr διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιήσει οποιοδήποτε λογαριασμό, οποτεδήποτε και χωρίς καμία προειδοποίηση προς τον χρήστη.Επισης αν ο χρήστης δεν κάνει χρήση των υπηρεσιών ή του λογαριασμού του για χρονικό διάστημα 3 μηνών, τότε απενεργοποιήτε ο λογαριασμος αυτοματα με διαγραφη. Το Pame.gr θεωρεί ότι όσα πρόσωπα συμμετέχουν στο pame.gr/chat και συναλλάσσονται με το chat μέσω αυτού είναι ικανά προς δικαιοπραξία και ότι η υποβολή παραγγελίας συνιστά έγκυρη δήλωση βούλησης.

Εμπορικά σήματα και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Ο δικτυακός τόπος Pame.gr/chat δημιουργήθηκε, ανήκει και αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Pame.gr, σύμφωνα με το νόμο 2121/1993 (όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) και τις διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει η Ελλάδα. Το Pame.gr διατηρεί τα αποκλειστικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον σχεδιασμό, στον πηγαίο κώδικα, στη βάση δεδομένων και στο σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου (συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου). Τυχόν παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών, καθοιονδήποτε τρόπο, επισύρει όσες ευθύνες και ποινές ορίζει ο νόμος. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά απαγορεύεται η αντιγραφή, επεξεργασία, τροποποίηση, δημοσίευση, διανομή καθ οιονδήποτε τρόπο, των κειμένων, φωτογραφιών και του περιεχομένου της βάσης δεδομένων του pame.gr/chat, χωρίς την έγγραφη άδεια του Pame.gr. Επίσης απαγορεύεται η αντιγραφή, η επεξεργασία, η αποσυμπίληση ή η καθοιονδήποτε τρόπο μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογισμικού του chat. Τα εμπορικά σήματα που περιέχονται σε ολο το Pame.gr αποτελούν κατατεθειμένα εμπορικά σήματα του Pame.gr και των τρίτων οργανισμών, εταιρειών ή φορέων που είναι δικαιούχοι και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου, των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Η χρήση αυτών των εμπορικών σημάτων απαγορεύεται απολύτως.

Απουσία εγγύησης

Το περιεχόμενο του Pame.gr παρέχεται "όπως ακριβώς είναι", χωρίς καμία εγγύηση, ρητή ή τεκμαιρόμενη, καθοιονδήποτε τρόπο, σχετικά με την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα του για συγκεκριμένο σκοπό.To Pame chat δεν παρέχει καμία ρητή εγγύηση ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι λειτουργίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενά του θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα επιδιορθώνονται. Επίσης το Pame.gr δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οιοσδήποτε άλλος συνεργαζόμενος διαδικτυακός τόπος (site) ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών δεν περιέχουν "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά. Σε καμία περίπτωση το Pame.gr, η pame.gr/chat οι εκπρόσωποι και συνεργάτες σε αυτήν ή τα πρόσωπα που συνδέονται με αυτήν δεν φέρουν ευθύνη απέναντί σας για οιαδήποτε τυχόν ζημία σας ήθελε προκληθεί από τη χρήση του Pame.gr.

Βλάβη - αποζημίωση

Ο χρήστης του Pame.gr ευθύνεται απέναντι στo Pame.gr και τους συνεργάτες τoy, για οιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκαλέσει από τη χρήση εκ μέρους του των υπηρεσιών του Pame.gr με αθέμιτο τρόπο ή μη σύμφωνο με τους παρόντες όρους χρήσης.

Δωσιδικία, εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του Pame.gr, καθώς και οιαδήποτε μεταγενέστερη τροποποίησή των, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Αποδεχόμενοι τους παρόντες όρους χρήσης αποδέχεστε και την αποκλειστική δωσιδικία των Δικαστηρίων Θεσσαλονίκης για την ερμηνεία ή επίλυση οιασδήποτε διαφωνίας ή διαφοράς ήθελε προκύψει από την επίσκεψη ή τη χρήση του Pame.gr. Όλοι οι ανωτέρω όροι συνομολογούνται ως ουσιώδεις. Οιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.