Πνευματική ιδιοκτησία Το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας (όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: πληροφοριακό υλικό κάθε μορφής, δεδομένα, γραφικά, εμπορικά σήματα, επωνυμίες, λογότυπα κλπ.) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας ή τρίτου και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου της Ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, χωρίς την προηγούμενη ρητή και έγγραφη άδεια της Εταιρείας, η οποία επιφυλάσσεται παντός νομίμου σχετικού δικαιώματός της. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας διατίθεται στους επισκέπτες/ χρήστες της για προσωπική χρήση και απαγορεύεται η διάθεσή του για εμπορικούς σκοπούς. Τα προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων που τυχόν αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών ή εταιρειών αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία. Εφαρμοστέο δίκαιο Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις χρήσης της Ιστοσελίδας Pame.gr, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται, ερμηνεύονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις τυχόν εφαρμοστέες σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το ισχύον νομικό πλαίσιο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν σε συνδυασμό με την «Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων», που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων όρων, περιλαμβάνουν τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και του επισκέπτη/χρήστη της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της και δεν δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί στην παρούσα σελίδα. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει κατά την ερμηνεία ή την εφαρμογή των παρόντων όρων μεταξύ της Εταιρείας και του επισκέπτη/χρήστη, κατ’ αρχάς θα γίνεται προσπάθεια φιλικής επίλυσης, ενώ σε περίπτωση που αυτή η προσπάθεια αποβεί άκαρπη, αρμόδια για την επίλυση κάθε σχετικής διαφοράς θα είναι τα δικαστήρια της Αθήνας. Περιεχόμενο που υποβάλλεται από τους χρήστες Στην στήλη «Πληκτρολογήστε κάτι» Η στην υπηρασία ποστ που υπάρχει μέσα στο chat δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες να στέλνουν τα γραπτά κείμενα η τα μηνύματα τους.Οι χρήστες αναγνωρίζουν στον ιστότοπο το δικαίωμα να ελέγχει και να εγκρίνει το υλικό που υποβάλλουν πριν τη δημοσίευσή του στο δικτυακό τόπο.Ο ιστότοπος και οι συνεργαζόμενες με αυτήν επιχειρήσεις για το δικτυακό τόπο έχουν το δικαίωμα (αλλά όχι την υποχρέωση) να ελέγχουν, εγκρίνουν, απορρίπτουν ή διαγράφουν περιεχόμενο που υποβάλλουν οι χρήστες στο δικτυακό τόπο. Τα παραπάνω είναι στη διακριτική ευχέρεια του ορισμένου από τον ιστότοπο αρμόδιου προσωπικού και οι αποφάσεις του δεν επιδέχονται αμφισβήτησης.Ο ιστότοπος και οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις διατηρούν το δικαίωμα να αρνηθούν να δημοσιεύσουν περιεχόμενο που παραβιάζει τους παρόντες όρους.